Zatrzymywanie vs. Kontynuacja aspiryny przed operacją tętnic wieńcowych ad

Wyniki badania na aspirynę przedstawiono tutaj. Pacjenci byli losowo przydzielani do grupy otrzymującej aspirynę lub placebo przed operacją, z lub bez preeksykacji anksjolitycznej, w dniu operacji wieńcowej. Wszyscy pacjenci wyrazili pisemną świadomą zgodę. Obecni anestezjolodzy, zespół chirurgiczny, pooperacyjni ankieterzy i sędziowie z punktu końcowego nie byli świadomi zadań grupowych. Badanie zostało zatwierdzone przez instytutową komisję ds. Oceny w każdym miejscu. Członkowie komitetu sterującego (patrz dodatek uzupełniający, dostępny wraz z pełnym tekstem tego artykułu) zaprojektowali studium, zbierali i analizowali dane, przygotowywali manuskrypt i wspólnie ze swoimi współautorami podjęli decyzję o przesłaniu manuskryptu do publikacji. . Członkowie komitetu sterującego zapewniają dokładność zestawu danych i przestrzegania protokołu badania, który jest dostępny pod adresem. Firma Bayer Pharma dostarczyła 100 mg aspirynę powlekaną dojelitowo użytą w badaniu i dopasowane placebo bezpłatnie, ale nie odgrywała żadnej roli w projektowaniu badania, gromadzeniu, analizie lub interpretacji danych lub przygotowaniu. rękopisu.
Komitet ds. Jakości danych monitorował przestrzeganie protokołu i kompletność danych, a komitet monitorujący dane i bezpieczeństwo udzielił porady, czy należy zakończyć badanie, jeżeli istniały wyraźne dowody korzyści lub szkody17. Szczegóły dotyczące kontroli jakości w odniesieniu do lek badany znajduje się w dodatkowym dodatku. Wstępna analiza bezpieczeństwa połączonych danych została podjęta przez komitet monitorujący dane i bezpieczeństwo po włączeniu 824 pacjentów, aby potwierdzić, że nie było oznak nadmiernego ryzyka krwawienia wśród uczestników. Analizy pośrednie zaplanowano po punktach odniesienia dla rejestracji 2300 pacjentów i 3450 pacjentów; O Brien-Fleming zatrzymując granice wykorzystano do oceny skuteczności, a mniejszą granicę zastosowano do oceny szkody. Niezależny komitet orzekający, którego członkowie nie byli świadomi zadań grupowych, dokonał przeglądu wszystkich głównych wydarzeń końcowych i potwierdził zdarzenia z wykorzystaniem ustalonych definicji; szczegóły znajdują się w dodatkowym dodatku. Witryny, w których rekrutowano 30 lub więcej uczestników, były poddawane niezależnemu audytowi. Wybrano losową próbę przypadków w celu zweryfikowania kryteriów kwalifikowalności pacjentów, ich zgody i punktów końcowych badania. Podczas tych audytów nie stwierdzono żadnych rozbieżności.
Uczestnicy badania
Uprawnieni uczestnicy obejmowali osoby dorosłe, u których występowało zwiększone ryzyko wystąpienia poważnych powikłań związanych z wiekiem lub współistniejącymi schorzeniami i które miały zostać poddane zabiegowi pompowemu (z pomostem krążeniowo-płucnym) lub niedopompowania (bez krążenia pozaustrojowego) zabiegu chirurgicznego w tętnicach wieńcowych, z lub bez zastawki sercowej miejsce docelowe lub inna procedura. Pacjenci kwalifikowali się do badania, jeśli nie przyjmowali kwasu acetylosalicylowego regularnie przed rozpoczęciem badania lub zaprzestali zażywania kwasu acetylosalicylowego co najmniej 4 dni przed operacją CABG.1,18 Szczegóły dotyczące kryteriów kwalifikowalności podano w Dodatku uzupełniającym.
Procedury
Randomizacja została przeprowadzona przy użyciu wygenerowanego komputerowo kodu, do którego dostęp uzyskano za pomocą zautomatyzowanego rozpoznawania głosu lub usługi internetowej
[więcej w: zwapnienie aorty, aorta brzuszna zwapnienie, lacibios femina pregna ]

Powiązane tematy z artykułem: aorta brzuszna zwapnienie lacibios femina pregna zwapnienie aorty