Zatrzymywanie vs. Kontynuacja aspiryny przed operacją tętnic wieńcowych ad 6

Dane demograficzne, medyczne i okołooperacyjne na początku badania były podobne w obu grupach (tabela i tabela S1 w dodatkowym dodatku). Mediana czasu do podania aspiryny po operacji wynosiła 18,5 godziny (zakres międzykwartylu, 12,3 do 22,9) w grupie otrzymującej aspirynę i 18,8 godziny (zakres międzykwartyla nowy, 13,1 do 23,5) w grupie placebo. Główny wynik
Tabela 2. Tabela 2. Wyniki. Powikłania skórne lub zakrzepowe wystąpiły w ciągu pierwszych 30 dni po zabiegu u 202 pacjentów (19,3%) w grupie przyjmującej aspirynę iu 215 pacjentów (20,4%) w grupie placebo (ryzyko względne z aspiryną 0,94). 95% przedział ufności [CI], 0,80 do 1,12; P = 0,55) (tabela 2). Złożony punkt końcowy bez włączenia niewydolności nerek wystąpił u 172 pacjentów (16,4%) w grupie przyjmującej aspirynę iw 192 (18,3%) w grupie placebo (w której suma dla tego porównania wynosiła 1051) (ryzyko względne, 0,90; 95% CI, 0,75 do 1,09, P = 0,30). Nie stwierdzono istotnej interakcji pomiędzy działaniem kwasu acetylosalicylowego i kwasu traneksamowego w odniesieniu do pierwotnego punktu końcowego lub poważnego krwotoku (P> 0,05 dla każdej interakcji).
Drugorzędne wyniki
Zawał mięśnia sercowego został wykryty w ciągu pierwszych 30 dni po zabiegu u 144 pacjentów (13,8%) w grupie otrzymującej aspirynę iu 166 pacjentów (15,8%) w grupie placebo (względne ryzyko 0,87; 95% CI, 0,71 do 1,07; P = 0,20) (tabela 2). Liczby te obejmują 15 pacjentów z grupy aspiryny (1,4%) i 14 pacjentów z grupy placebo (1,3%), którzy przeszli CABG i którzy zostali zidentyfikowani jako osoby z zawałem mięśnia sercowego bez załamka Q wyłącznie na podstawie znacznie podwyższonego poziomu troponina lub enzymy sercowe.
Tabela 3. Tabela 3. Hemostaza, utrata krwi i zdarzenia niepożądane. Krwotok główny prowadzący do reoperacji wystąpił u 1,8% pacjentów w grupie przyjmującej aspirynę iu 2,1% pacjentów w grupie placebo (p = 0,75) oraz w grupie kardiologicznej. tamponada wystąpiła odpowiednio u 1,1% i 0,4% (p = 0,08). Wskaźniki zgonu, udaru, zatorowości płucnej, niewydolności nerek i zawału jelit były podobne w obu grupach (Tabela 3). Mediana długości pobytu w szpitalu wynosiła 7,0 dni w obu grupach (tabela 2).
Analizy podgrup
Rycina 2. Rycina 2. Analiza ryzyka względnego pierwszorzędowego punktu końcowego w podgrupie z przedoperacyjną aspiryną i bez niej. Europejski system oceny ryzyka sercowego (EuroSCORE) oblicza się za pomocą równania logistyczno-regresyjnego i mieści się w zakresie od 0 do 100 %, z wyższymi wynikami wskazującymi na większe ryzyko. Off-pump odnosi się do zabiegu chirurgicznego bez krążenia pozaustrojowego i on-pump do operacji z użyciem bypassu sercowo-płucnego. Czas trwania blokady zaciskowej odnosi się do czasu od umieszczenia do usunięcia zacisku krzyżowego aorty.
W odniesieniu do pierwotnego wyniku nie stwierdzono istotnych interakcji między grupą leczoną a płcią, wiekiem, czynnością lewej komory, ryzykiem krwawienia, podtypem chirurgicznym lub niedawnym narażeniem na aspirynę (ryc. 2). Analizy podgrup i testy interakcji w odniesieniu do drugorzędowych punktów końcowych zawału mięśnia sercowego i śmierci podano w Dodatku Uzupełniającym; umieralność była wyższa wśród mężczyzn w grupie przyjmującej aspirynę niż wśród osób z grupy placebo (12 zgonów w porównaniu z 0,3%)
[patrz też: aorta brzuszna zwapnienie, pirypufoteka, pufoteka ]

Powiązane tematy z artykułem: 105 szpital wojskowy żary aorta brzuszna zwapnienie pufoteka