Tezec nie pozostawia po sobie zadnych zaburzen mózgowych

Tężec nie pozostawia po sobie żadnych zaburzeń mózgowych. U noworodków i dzieci w wieku szkolnym podajemy siarczan magnezu domięśniowo i powtarzamy wstrzyknięcia w krótkich odstępach czasu, gdyż środek ten ulega stosunkowo łatwo wydaleniu z ustroju. Zaprzestajemy wstrzykiwania siarczanu magnezu z chwilą, gdy nastąpi wyraźna poprawa. Do okolicy rany wstrzykujemy 3000 j. surowicy przeciwtężcowej, a następnie 3000 j. Continue reading “Tezec nie pozostawia po sobie zadnych zaburzen mózgowych”

Uwalniana z plytek tromhokinaza

Uwalniana z płytek tromhokinaza Posiada jednak zdolność zobojętniania działania antytromhiny, tzn. rozbijania związku powstałego z połączenia antytrombiny, białka i trombiny. Po rozbiciu tego związku krew może krzepnąć, a występuje to wtedy, gdy płytki krwi rozpadają się i uwalniają trombokinazę. Drugim ciałem zmniejszającym krzepliwość krwi jest heparyna. W myśl nowszych poglądów wytwarza się ona w ziarnistościach komórek zasadochłonnych układu siateczkowo-śródbłonkowego i magazynuje się w wątrobie. Continue reading “Uwalniana z plytek tromhokinaza”

Na krzepliwosc krwi wplywa uklad nerwowy wegetatywny

Na krzepliwość krwi wpływa układ nerwowy wegetatywny. Czubalski wykazał, że podrażnienie nerwu błędnego prądem elektrycznym wywołuje zmniejszenie się, natomiast podrażnienie nerwu współczulnego zwiększenie się krzepliwości krwi. Stwierdził on również, że na szczycie trawienia, w związku z pobudzeniem nerwu błędnego, krzepliwość krwi zmniejsza się. Porażenie nerwu błędnego i wtórna przewaga działania nerwu współczulnego wywołuje zwiększenie się krzepliwości krwi, co stwierdzono między innymi w durze plamistym, w którego przebiegu nerw błędny jest czynnościowo porażony Walawski. W związku z tym, że tworzenie się skrzepu w miejscu zranienia jest czynnościową obroną ustroju, układ nerwowy, jako kierujący zjawiskami adaptacyjnymi, spełnia swoją rolę przystosowania ustroju również w zakresie krzepliwości krwi. Continue reading “Na krzepliwosc krwi wplywa uklad nerwowy wegetatywny”

Krwinki czerwone sa bledsze niz krwinki prawidlowe

Krwinki czerwone są bledsze niż krwinki prawidłowe. Pochodzi to stąd, że bardzo szybkie dojrzewanie krwinek nie sprzyja dostatecznemu syntetyzowaniu hemoglobiny i w związku z tym krwinki zawierają jej mniej. Świadczy o tym również wskaźnik hemoglobiny, który jest zawsze mniejszy od jedności, mimo zwiększenia się ogólnej zawartości hemoglobiny we krwi do 120, a nawet, do 200 %, co jest związane z ogromną liczbą krwinek czerwonych. Oporność osmotyczna krwinek czerwonych jest prawidłowa. Liczba krwinek białych we krwi obwodowej również ulega zwiększeniu, jako wyraz nadczynności układu leukoblastycznego szpiku. Continue reading “Krwinki czerwone sa bledsze niz krwinki prawidlowe”

Liczba limfocytów i monocytów spada

Liczba limfocytów i monocytów spada. Jeżeli liczba krwinek białych jest duża, to zjawiają się we krwi mielocyty i promielocyty, niekiedy zaś mielohlasty. Liczba płytek we krwi obwodowej jest w zasadzie prawidłowa, może jednak być znacznie wyższa stwierdza się wtedy we krwi megatrombocyty i bardzo rzadko megakariocyty. Obraz krwi obwodowej przemawia za wzmożoną czynnością szpiku z prawidłowym tworzeniem się elementów morfotycznych. Liczne są poglądy na etiologię powstawania czerwienicy pierwotnej, jednak Prawdziwej przyczyny powstawania tej choroby jeszcze dziś nie znamy. Continue reading “Liczba limfocytów i monocytów spada”

Liczba krwinek we krwi

Liczba krwinek we krwi zmniejsza się, lecz nie tak znacznie jak w niedokrwistości pokrwotocznej ostrej. Zawartość natomiast hemoglobiny zmniejsza się bardziej i wskaźnik hemoglobinowy może obniżyć się nawet do 0,5. Pochodzi to stąd, że przechodzące do krwi młode postacie krwinek czerwonych nie zawierają dostatecznej ilości hemoglobiny. W obrazie krwinek czerwonych stwierdza się anizocytozę z przewagą mikrocytów i nielicznymi makrocytami. Może również zwiększyć się liczba retikulocytów i w tych przypadkach wzrasta liczba makrocytów. Continue reading “Liczba krwinek we krwi”

Zapalenie ucha środkowego

50-letni mężczyzna miał 6-miesięczną historię bólu, sporadycznego wycieku i postępującej utraty słuchu w obu uszach. Miał historię astmy, nawracającą chorobę zatok z polipami nosa i wrażliwość na aspirynę. Otoendoskopia ujawniła masy polipoidalne w zewnętrznych kanałach obu uszu. Masy wystawały od środkowych uszu przez błony bębenkowe i wiązały się z lepkim otorrem (panel A pokazuje prawe ucho). Continue reading “Zapalenie ucha środkowego”

Doswiadczalne upusty krwi u zwierzat

Doświadczalne upusty krwi u zwierząt wykazują, że królik szybko ginie przy stracie krwi mniejszej niż połowa ogólnej jej ilości. Psy natomiast, jak wykazał w naszym zakładzie Dryjski, wytrzymują nawet upust przewyższający 70% ogólnej masy krwi. Śmierć z krwotoku powstaje z powodu osłabienia czynności serca wprawdzie kompensacyjnie przyśpiesza ono swoją czynność i wykonuje większą pracę, lecz w związku z niedostatecznym dopływem do niego krwi kurczliwość włókien mięśnia sercowego ulega upośledzeniu. Spadek ciśnienia krwi z powodu zmniejszenia się ogólnej masy krwi krążącej nie sprzyja również krążeniu i w związku z tym przenoszenie tlenu do tkanek jest niedostateczne. Powstaje, więc głód tlenowy, który upośledza czynność ośrodków mózgowych, zwłaszcza w rdzeniu przedłużonym i doprowadza do ich porażenia. Continue reading “Doswiadczalne upusty krwi u zwierzat”

Wariacja kodująca ANGPTL4, LPL i SVEP1 oraz ryzyko choroby wieńcowej ad 6

Podobne badanie przeprowadzono dla 48 egzonów kodujących białko SVEP1; jednak odkryto tylko 3 nośniki alleli utraty funkcji (2 nosicieli wśród 6924 pacjentów vs. nosiciel wśród 6834 kontroli). Wariacja kodująca w LPL i ryzyko choroby niedokrwiennej naczyń wieńcowych
Na podstawie faktu, że utrata funkcji ANGPTL4 wiązała się ze zmniejszonym ryzykiem choroby wieńcowej i że ANGPTL4 hamuje lipazę lipoproteinową (LPL), można oczekiwać, że zwiększenie funkcji LPL będzie również wiązać się z niższym ryzykiem tętnicy wieńcowej choroby, podczas gdy oczekiwana utrata funkcji LPL wiązałaby się z większym ryzykiem. W obserwacjach zgodnych z tymi oczekiwaniami, znaleźliśmy wariant missense niskiej częstotliwości w LPL na macierzy egzo, który był związany ze zwiększonym ryzykiem choroby wieńcowej (p.D36N, częstość drobnych alleli, 1,9%, iloraz szans dla choroby, 1,13; P = 2,0 × 10-4) (Tabela S12 w Dodatku uzupełniającym); poprzednie badania wykazały, że ten allel (znany również jako p.D9N) jest związany z aktywnością LPL, która jest o 20% niższa w nośnikach alleli niż w noncarriers.8 Zidentyfikowaliśmy również mutację nonsens w LPL na macierzy exome, która była znacząco związana z zmniejszone ryzyko choroby niedokrwiennej serca (p.S447 *, częstość występowania mniejszych alleli, 9,9%, iloraz szans, 0,94; P = 2,5 × 10-7) (tabela S12 w dodatkowym dodatku). W przeciwieństwie do większości przypadków, w których przedwczesne wprowadzenie kodonu stop prowadzi do utraty funkcji genu, ta nonsensowna mutacja, która występuje w przedostatnim kodonie genu, paradoksalnie indukuje wzmocnienie funkcji LPL.9
Dyskusja
Dzięki szeroko zakrojonym badaniom przesiewowym na dużą skalę, zidentyfikowaliśmy wariant kodujący o niskiej częstotliwości w ANGPTL4, który był związany z ochroną przed chorobą wieńcową i wariantem kodującym o niskiej częstotliwości w SVEP1, który był związany ze zwiększonym ryzykiem choroby. Co więcej, nasze wyniki podkreślają LPL jako istotny czynnik ryzyka choroby niedokrwiennej serca i wspierają hipotezę, że wzmocnienie funkcji LPL lub utrata hamowania ANGPTL4 chroni przed chorobą.
ANGPTL4 był wcześniej zaangażowany w patogenezę raka i gojenie się ran.10 Poprzednie badania czynnościowe ujawniły również, że ANGPTL4 reguluje stężenie triglicerydów w osoczu przez hamowanie LPL.11. Continue reading “Wariacja kodująca ANGPTL4, LPL i SVEP1 oraz ryzyko choroby wieńcowej ad 6”

Nietypowe leki przeciwpsychotyczne i ryzyko nagłej śmierci sercowej

Użytkownicy typowych leków przeciwpsychotycznych mają zwiększone ryzyko poważnych komorowych zaburzeń rytmu i nagłej śmierci sercowej. Jednak mniej wiadomo na temat bezpieczeństwa sercowego atypowych leków przeciwpsychotycznych, które w dużym stopniu zastąpiły starsze środki w praktyce klinicznej. Metody
Obliczono skorygowaną częstość występowania nagłej śmierci sercowej wśród obecnych użytkowników leków przeciwpsychotycznych w retrospektywnym badaniu kohortowym pacjentów zarejestrowanych w Medicaid w Tennessee. Główna analiza obejmowała 44 218 i 46 089 bazowych użytkowników, odpowiednio, pojedynczych leków typowych i atypowych oraz 186 600 dopasowanych nonusers leków przeciwpsychotycznych. Aby ocenić resztkowe zakłócenia związane z czynnikami związanymi ze stosowaniem leków przeciwpsychotycznych, przeprowadziliśmy wtórną analizę użytkowników leków przeciwpsychotycznych, u których nie rozpoznano wyjściowej diagnozy schizofrenii lub pokrewnych psychoz iz którymi nonusers zostali dobrani zgodnie ze wskaźnikiem skłonności (tj. Continue reading “Nietypowe leki przeciwpsychotyczne i ryzyko nagłej śmierci sercowej”