Okołooperacyjna rozuwastatyna w kardiochirurgii ad

Badanie statyn w kardiochirurgii (STICS) było randomizowanym, kontrolowanym placebo badaniem, którego celem było dostarczenie bardziej jednoznacznych dowodów dotyczących wpływu okołooperacyjnej terapii statynami na powikłania pooperacyjne. Metody
Oględziny próbne
Protokół próbny, dostępny na stronie, został opracowany przez wszystkich autorów i został zatwierdzony przez komisje etyczne w szpitalu Fuwai w Pekinie (gdzie rekrutowano pacjentów) oraz na Uniwersytecie Oksfordzkim w Wielkiej Brytanii (gdzie wszystkie elektrokardiograficzne, krwi i statystycznych przeprowadzono analizy). Wszyscy autorzy przyczynili się do interpretacji wyników, zatwierdzili ostateczną wersję manuskryptu i wzięli na siebie odpowiedzialność za przestrzeganie wersji próbnej protokołu oraz za dokładność i kompletność zgłoszonych danych i analiz. Żaden darczyńca nie miał żadnej roli w projektowaniu, prowadzeniu, analizowaniu lub interpretacji procesu ani w pisaniu tego raportu. Rozuwastatynę zakupiono (patrz Dodatek dodatkowy).
Wybieralność
Mężczyźni i kobiety, którzy ukończyli 18 rok życia i zostali poddani planowemu zabiegowi pomostowania aortalno-wieńcowego (CABG), chirurgicznej wymiany zastawki aortalnej lub oboje byli kwalifikowani, jeśli byli w rytmie zatokowym i nie przyjmowali leków przeciwarytmicznych (inne niż beta-blokery). Pacjenci byli wykluczani, jeśli mieli umiarkowaną lub ciężką chorobę zastawki mitralnej lub znaną dysfunkcję nerek (poziom kreatyniny,> 2,3 mg na decylitr [200 .mol na litr]) lub mieli przeciwwskazania do leczenia statynami. Wszyscy uczestnicy przed zapisaniem wyrazili pisemną zgodę.
Rejestracja i losowanie
Pacjenci spełniający kryteria przeszli przezklatkową echokardiografię w celu oceny frakcji wyrzutowej lewej komory i wielkości lewej przedsionka, a próbki krwi uzyskano w celu pomiaru stężenia troponiny I, N-końcowego pro-mózgowego peptydu natriuretycznego (NT-proBNP), kreatyniny, lipoproteiny o małej gęstości (LDL) cholesterol i wysokoczułe białko C-reaktywne. Wszelkie przepisane leczenie statynami zostało zatrzymane, a pacjenci zostali następnie losowo przydzieleni do otrzymywania rozuwastatyny w dawce 20 mg raz na dobę lub porównywalnych tabletek placebo do 8 dni przed zabiegiem chirurgicznym i przez 5 dni po tym czasie (patrz sekcja Metody w dodatkowym dodatku). .
Ocena wpływu rozuwastatyny
Dwa wcześniej określone wyniki leczenia były pooperacyjnym migotaniem przedsionków i okołooperacyjnym uszkodzeniem mięśnia sercowego. Pooperacyjne migotanie przedsionków wykryto w ciągłym monitorowaniu elektrokardiograficznym metodą Holtera w ciągu 5 dni po zabiegu chirurgicznym, a okołooperacyjne uszkodzenie mięśnia sercowego oceniano zgodnie z obszarem pod krzywą uwalniania troponiny I (metoda oceny, która została zwalidowana na podstawie pomiarów rezonansu magnetycznego urazu mięśnia sercowego po operacja serca22 i która była stosowana w poprzednich badaniach w celu oceny okołooperacyjnego uszkodzenia mięśnia sercowego9,12), jak wynika z próbek krwi uzyskanych 6, 24, 48 i 120 godzin po operacji.
Drugorzędnymi wynikami były pooperacyjne migotanie przedsionków zdiagnozowane klinicznie, alternatywne wskaźniki uszkodzenia mięśnia sercowego, poważne wewnątrzszpitalne zdarzenia sercowo-naczyniowe i zgon, czas trwania OIOM i pobytu w szpitalu, zespół niskiego rzutu serca, wysięk opłucnowy, zakażenie, frakcja wyrzutowa lewej komory przy wypisie, ostra uszkodzenie nerek i biomarkery krwi
[patrz też: cardiomin, gabinet cardiominiczny Warszawa, cardiomin olsztyn ]

Powiązane tematy z artykułem: 105 szpital wojskowy żary atoris zamienniki cardiomin