Hemoglobinemia i hemoglobinuria

Niedokrwistość wywołana przez jady chemiczne zewnątrz ustrojowe – zatrucia jadami chemicznymi pochodzenia zewnętrznego wywołującymi niedokrwistości hemolityczne występują najczęściej, jako choroby zawodowe. Jady chemiczne wywołujące niedokrwistości hemolityczne mogą wpływać na krwinki czerwone powodując w nich takie zmiany, które sprzyjają niszczeniu ich w układzie siateczkowo-śródbłonkowym. Do jadów wywołujących pośrednio hemolizę przez niszczenie krwinek czerwonych w układzie siateczkowo-śródbłonkowym należą np. ołów, rtęć, benzen, salwarsan i inne. Inny rodzaj jadów chemicznych, do którego należą między innymi jad żmij, pająków i ropuch, jady niektórych grzybów, zwłaszcza smardzów, saponiny, arsenowodór i sole kwasów żółciowych, wywołuje bezpośrednie niszczenie krwinek czerwonych we krwi krążącej i hemolizę w ścisłym znaczeniu tego słowa. Hemoglobina z krwinek czerwonych przechodzi wtedy do osocza krwi i powstaje hemoglobinemia i hemoglobinuria. Istnieją jeszcze jady chemiczne, które zmieniają właściwości chemiczne hemoglobiny przez wytworzenie z hemoglobiny methemoglobiny, cyjanohemoglobiny lub karboksyhemoglobiny. Są to: tlenek węgla, siarkowodór, cyjanowodór, chloran potasu, związki fenolowe, nitrobenzen, trójnitrotoluol, pirogalol, anilina, antyfebryna, fenylohydrasyna, azotyny, fenacetyna, pirydyna, toluenodwuarnina, związki ulfonamidowe, terpentyna oraz jod, brom i inne. Jady jednak te nie tylko wywołują hemolizę krwinek czerwonych krążących we krwi, lecz również uszkadzają szpik, zwłaszcza jego tkanie erytroblastyczne. [patrz też: lacibios femina pregna, aorta brzuszna zwapnienie, pufoteka ]

Powiązane tematy z artykułem: aorta brzuszna zwapnienie lacibios femina pregna pufoteka